HANS TRINCZEK GMBH & CO. KG

Kolpingstrasse 24
86916 Kaufering

Tel: 08191 66239
Fax: 08191 65293
E-Mail: hans.trinczek@trinczek.com